"Викизар" ООД стартира изпълнението на Договор № BG16RFOP002-2.077-0163-C01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез европейски фонд за регионално развитие и оперативно програма "Иновации и Конкурентоспособност" код 2014BG16RFOP002.

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

Кратко описание на проекта: Осигуряване на оперативен капитал на „Викизар“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19, осигуряване стабилност на работните места, повишаване ликвидността на фирмата и цялостно подобряване на финансовите показатели чрез безвъзмездно финансиране.

Бенефициент: Викизар ООД.
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. – европейско и 22 500 лв. – национално съфинансиране

Очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал на „Викизар“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19, осигуряване стабилност на работните места, повишаване ликвидността на фирмата и цялостно подобряване на финансовите показатели.

Начало на проекта: 20.01.2021 г.
Край на проекта: 20.04.2021 г.

tabela 2 tabela 2 tabela 2